દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.19/01/2020 ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ. આપના પ્રશ્નોને અને મુદ્દાઓને લઇ જરૂર આવજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આશાના આકાશમાં વિશ્વાસની દોર વધે અને આપની સફળતાનો પતંગ સદા નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એવી સહૃદય શુભેચ્છાઓ. #MakarSankranti2020 #MakarSankranti #Kites #KitesFestival #Uttarayan #Uttarayan2020 #KiteFlying #CelebrationTime #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આશાના આકાશમાં વિશ્વાસની દોર વધે અને આપની સફળતાનો પતંગ સદા નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એવી સહૃદય શુભેચ્છાઓ. #MakarSankranti2020 #MakarSankranti #Kites #KitesFestival #Uttarayan #Uttarayan2020 #KiteFlying #CelebrationTime #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આશાના આકાશમાં વિશ્વાસની દોર વધે અને આપની સફળતાનો પતંગ સદા નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એવી સહૃદય શુભેચ્છાઓ. #MakarSankranti2020 #MakarSankranti #Kites #KitesFestival #Uttarayan #Uttarayan2020 #KiteFlying #CelebrationTime #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આપ સર્વેનું વર્ષ લોહરીના તહેવારની જેમ જ રંગીન અને આનંદકારક રહે . #HappyLohri #Lohri #Lohri2020 #LohriCelebration #HarvestFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સર્વેનું વર્ષ લોહરીના તહેવારની જેમ જ રંગીન અને આનંદકારક રહે . #HappyLohri #Lohri #Lohri2020 #LohriCelebration #HarvestFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સર્વેનું વર્ષ લોહરીના તહેવારની જેમ જ રંગીન અને આનંદકારક રહે . #HappyLohri #Lohri #Lohri2020 #LohriCelebration #HarvestFestival #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર હોય છે તે ક્યારેય, એકલો રહી શકતો નથી. - સ્વામી વિવેકાનંદ #NationalYouthDay #SwamiVivekananda #YouthDay #SwamiVivekanandaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સાંતલપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાંતલપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાંતલપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાધનપુર તાલુકાના નીચે મુજબના ગામોનો પ્રવાસ કાર્યક્રમ વાંચો અને આવજો ચોક્કસ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગીર, બરડા, આલેચ વિસ્તારના માલધારીઓને L.R.D ની ભરતીમાં થયેલા અન્યાય સંદર્ભે ચાલી રહેલા આદિવાસી માલધારી ઉપવાસ આંદોલનમાં ઉપસ્થિત રહી સંપૂર્ણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપવાનું સૂચવ્યું હતું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More