દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈને આપી શકાય તેવી શ્રેષ્ઠ ભેટ છે તેમની જરૂરિયાત પર આપણી હાજરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પડી જવું એ હાર નથી, હારતો એ છે જયારે તમે ઉભા થવાનીના પાડી દો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે. #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #Doctorsday2020 #HappyDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે. #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #Doctorsday2020 #HappyDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે. #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #Doctorsday2020 #HappyDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સોશિયલ મીડિયા પરિવારને "સોશિયલ મીડિયા દિવસ " નિમિત્તે હાર્દિક શુભકામના. #SocialMediaDay #SocialMediaDay2020 #WorldSocialMediaDay #SocialMedia #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સોશિયલ મીડિયા પરિવારને "સોશિયલ મીડિયા દિવસ " નિમિત્તે હાર્દિક શુભકામના. #SocialMediaDay #SocialMediaDay2020 #WorldSocialMediaDay #SocialMedia #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સોશિયલ મીડિયા પરિવારને "સોશિયલ મીડિયા દિવસ " નિમિત્તે હાર્દિક શુભકામના. #SocialMediaDay #SocialMediaDay2020 #WorldSocialMediaDay #SocialMedia #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઝરણું જોઈને માની લેવું કે કયાંક મહાસાગર હશે ; એનું નામ શ્રદ્ધા #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જ્ઞાન તમને શક્તિ આપશે પરંતુ ચરિત્ર સમ્માન આપશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ. #InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking #InternationalDayAgainstDrugAbuse #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ. #InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking #InternationalDayAgainstDrugAbuse #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડ્રગ્સ લેવામાં નથી શાન, રહો દૂર આ ખરાબ લતથી થશે ત્યારે કલ્યાણ. #InternationalDayAgainstDrugAbuseAndIllicitTrafficking #InternationalDayAgainstDrugAbuse #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રી ભીડભંજન હનુમાનજી ગૌ શાળા, વારાહીની મુલાકાત લીધી.તેમજ તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ગૌ શાળા અને પાંજરા પોળ માટે આર્થિક સહાય માટે પેકેજ જાહેર કરવા માટે માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ને પત્ર મારફતે રજૂઆત કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More