દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 17-ચાણસ્મા વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

ઓઝોન બચાવો, ભવિષ્ય સુધારો #WorldOzoneDay #OzoneDay #InternationalOzoneDay #OzoneLayer #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઓઝોન બચાવો, ભવિષ્ય સુધારો #WorldOzoneDay #OzoneDay #InternationalOzoneDay #OzoneLayer #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઓઝોન બચાવો, ભવિષ્ય સુધારો #WorldOzoneDay #OzoneDay #InternationalOzoneDay #OzoneLayer #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. #HappyEngineersDay #EngineersDay #EngineersDay2019 #Engineering #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. #HappyEngineersDay #EngineersDay #EngineersDay2019 #Engineering #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વૈજ્ઞાનિક એક નવી સામગ્રી કે ઉર્જાની શોધ કરે છે, જ્યારે એક ઇજનેર એ શોધે છે કે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. #HappyEngineersDay #EngineersDay #EngineersDay2019 #Engineering #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

सरल है, सुबोध है, सुंदर है अभिव्यक्ति हिन्दी ही सभ्यता है और हिन्दी ही संस्कृति #हिंदी_दिवस #हिंदीदिवस #HindiDiwas #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

सरल है, सुबोध है, सुंदर है अभिव्यक्ति हिन्दी ही सभ्यता है और हिन्दी ही संस्कृति #हिंदी_दिवस #हिंदीदिवस #HindiDiwas #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

सरल है, सुबोध है, सुंदर है अभिव्यक्ति हिन्दी ही सभ्यता है और हिन्दी ही संस्कृति #हिंदी_दिवस #हिंदीदिवस #HindiDiwas #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દીકરીઓ સમાજનું ગૌરવ છે. હવે એ વાતને પુરાવાની જરૂર નથી. વાંચો, વંચાવો અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દેશની દીકરીઓની સિદ્ધિ પર તેમને અચૂક બિરદાવો પણ સાથે આપણી દીકરીઓને પણ આવી રીતે દેશ માટે રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના. #HappyOnam #Onam #Onam2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના. #HappyOnam #Onam #Onam2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઓણમનો પવિત્ર તહેવાર આપ સહુના જીવનમાં સમાનતા, સમૃદ્ધિ અને પરસ્પર ભાવ લાવનારો બની રહે એવી શુભભાવના અને ઓણમની શુભકામના. #HappyOnam #Onam #Onam2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

જીવનની વ્યાખ્યા સપનાના સંદર્ભમાં પણ કરી જ શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનની વ્યાખ્યા સપનાના સંદર્ભમાં પણ કરી જ શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનની વ્યાખ્યા સપનાના સંદર્ભમાં પણ કરી જ શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રવીશજીને રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન. એક પત્રકાર તરીકે નિષ્પક્ષતા દેખાડી નાનામાં નાની ખબર આપવી અને સાચી આપવી ઘણું જવાબદારી ભર્યું કામ છે. ખરેખર સલામ છે આવા લોકોને! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ ન ફરી શકો તો કઈ નહિ ભારતમાં પણ ઘણા ધગશ ધરાવતા લોકો છે. એમનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ. મનુષ્ય ઈચ્છે તો શું શું કરી શકે છે તે અહીં સરળતાથી જાણી શકાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. #HappyTeachersDay #TeachersDay #TeachersDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. #HappyTeachersDay #TeachersDay #TeachersDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક મીણબત્તી જેવો હોય છે જે પોતાની જ્યોત થકી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. #HappyTeachersDay #TeachersDay #TeachersDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આટલી નાની ઉંમરે આ પ્રકારની સિદ્ધિ મેળવવી અને દેશ ઉપયોગી બનવું ખુબ સુંદર વાત છે. શાબાશ! #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More