દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 17-ચાણસ્મા વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

પિચકારીમાં રંગ અવનવા હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ. #HappyHoli2019 #Holi2019 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પિચકારીમાં રંગ અવનવા હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ. #HappyHoli2019 #Holi2019 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પિચકારીમાં રંગ અવનવા હૈયે સઘળા ઉમંગ અવનવા તહેવાર ભલે હો પરંપરાનો ખુશીના મળે પ્રસંગ અવનવા હોળીની સહુને રંગીન શુભેચ્છાઓ. #HappyHoli2019 #Holi2019 #HappyHoli #होली #Holi #IndianFestival #FestivalOfColours #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના. #RIPManoharParrikar #ManoharParrikar #RIPParrikar #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના. #RIPManoharParrikar #ManoharParrikar #RIPParrikar #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મનોહર પર્રિકરજીના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મારી પ્રાર્થના તેમના પરિવાર સાથે છે. ઈશ્વર સદગતના આત્માને શાંતિ આપે અને પોતાના સાનિધ્યમાં લે એવી પ્રાર્થના. #RIPManoharParrikar #ManoharParrikar #RIPParrikar #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે આપણા ઘરમાં દરેકને કહેવી પણ જોઈએ અને સહુને શીખવવી જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે. #ConsumerRightsDay #WorldConsumerRightsDay #ConsumerRightsDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે. #ConsumerRightsDay #WorldConsumerRightsDay #ConsumerRightsDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે. #ConsumerRightsDay #WorldConsumerRightsDay #ConsumerRightsDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સત્તા બદલવી હશે તો સંકલ્પ લેવો જ પડશે. આવો અને જોડાવ જનસંકલ્પ રેલીમાં. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને #નમોનહીંનમાવો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને #નમોનહીંનમાવો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઘણું સહન પણ કર્યું અને ઘણો સ્વીકાર પણ કર્યો પરંતુ હવે નિર્ધાર કરો સત્તાને પલટવાનો. હવે સરકારને #નમોનહીંનમાવો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે. #BestOfLuck #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે. #BestOfLuck #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંવિધાનની લડત હોય ત્યારે સંકલ્પ મોટો હોવો જોઈએ. તો આવો અને જોડાઓ જન સંકલ્પ રેલીમાં. સત્તા બદલીયે અને વિજયી બનીયે. #BestOfLuck #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

છેલ્લે તો શબ્દો થકી જ સંસ્કાર પ્રદર્શિત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More