તા.06/09/2020 ના રોજ મુ. ચલવાડા તા. રાધનપુર મુકામે તાલુકા પંચાયત ના સદસ્ય જોરાજી પાંચાજી ઠાકોરના બોલામણા પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.06/09/2020 ના રોજ મુ. ચલવાડા તા. રાધનપુર મુકામે તાલુકા પંચાયત ના સદસ્ય જોરાજી પાંચાજી ઠાકોરના બોલામણા પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.06/09/2020 ના રોજ મુ. ચલવાડા તા. રાધનપુર મુકામે તાલુકા પંચાયત ના સદસ્ય જોરાજી પાંચાજી ઠાકોરના બોલામણા પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0