તા.13/01/2019 ના રોજ આણંદ મુકામે યોજાયેલ યુવા ક્રાંતિ યાત્રામાં શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી(માજી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી). શ્રી કેશવચંદ યાદવ (પ્રમુખશ્રી, ઓલ ઇન્ડિયા યુથ કોંગ્રેસ ). શ્રી ગુલાબસિંહ રાજપુત. (પ્રમુખશ્રી. ગુજરાત પ્રદેશ યુવક કોંગ્રેસ). સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો હતો

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.13/01/2019 ના રોજ આણંદ મુકામે યોજાયેલ યુવા ક્રાંતિ યાત્રામાં શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી(માજી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી). શ્રી કેશવચંદ યાદવ (પ્રમુખશ્રી, ઓલ ઇન્ડિયા યુથ કોંગ્રેસ ). શ્રી ગુલાબસિંહ રાજપુત. (પ્રમુખશ્રી. ગુજરાત પ્રદેશ યુવક કોંગ્રેસ). સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો હતો

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.13/01/2019 ના રોજ આણંદ મુકામે યોજાયેલ યુવા ક્રાંતિ યાત્રામાં શ્રી ભરતસિંહ સોલંકી(માજી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી). શ્રી કેશવચંદ યાદવ (પ્રમુખશ્રી, ઓલ ઇન્ડિયા યુથ કોંગ્રેસ ). શ્રી ગુલાબસિંહ રાજપુત. (પ્રમુખશ્રી. ગુજરાત પ્રદેશ યુવક કોંગ્રેસ). સાથે ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો હતો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0