તા.14/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ચાર રસ્તા થી 2 કી.મી સુધી ચાલીને રોડનું જાત નિરીક્ષણ કરી. અને તાત્કાલિક નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી રોડની કામગીરી તાત્કાલિક ચાલુ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.14/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ચાર રસ્તા થી 2 કી.મી સુધી ચાલીને રોડનું જાત નિરીક્ષણ કરી. અને તાત્કાલિક નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી રોડની કામગીરી તાત્કાલિક ચાલુ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.14/08/2020 ના રોજ રાધનપુર ચાર રસ્તા થી 2 કી.મી સુધી ચાલીને રોડનું જાત નિરીક્ષણ કરી. અને તાત્કાલિક નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રીને પત્ર લખી રોડની કામગીરી તાત્કાલિક ચાલુ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0