વોટ કરવા, બુથ પર જાઓ, લોકતંત્રનો પર્વ મનાવો..

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ, 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

વોટ કરવા, બુથ પર જાઓ, લોકતંત્રનો પર્વ મનાવો..

વોટ કરવા, બુથ પર જાઓ, લોકતંત્રનો પર્વ મનાવો..

Let's Connect

sm2p0