ખોડિયારમાઁ ના દર્શનનો લાભ મેળવી સર્વ સુખાય, સર્વ હિતાયની કામના કરીને સદાય પોતાના અમીભર્યા આશિષ અમ પર બનાવી રાખવાની માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને વરણા વોટ બૂથ ની મુલાકાત લીધી.

16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ, 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

ખોડિયારમાઁ ના દર્શનનો લાભ મેળવી સર્વ સુખાય, સર્વ હિતાયની કામના કરીને સદાય પોતાના અમીભર્યા આશિષ અમ પર બનાવી રાખવાની માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને વરણા વોટ બૂથ ની મુલાકાત લીધી.

ખોડિયારમાઁ ના દર્શનનો લાભ મેળવી સર્વ સુખાય, સર્વ હિતાયની કામના કરીને સદાય પોતાના અમીભર્યા આશિષ અમ પર બનાવી રાખવાની માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને વરણા વોટ બૂથ ની મુલાકાત લીધી.

Let's Connect

sm2p0