દર વર્ષે 2 કરોડ લોકોને નવી નોકરી આપવાના જુઠ્ઠા વાયદા કરેલા! પણ કેટલી નોકરી આપી? બતાવો!…

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દર વર્ષે 2 કરોડ લોકોને નવી નોકરી આપવાના જુઠ્ઠા વાયદા કરેલા!

પણ કેટલી નોકરી આપી? બતાવો!…

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

દર વર્ષે 2 કરોડ લોકોને નવી નોકરી આપવાના જુઠ્ઠા વાયદા કરેલા! પણ કેટલી નોકરી આપી? બતાવો!… #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0