તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ વર્ષ-2010 અને તે પછી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાયેલા શિક્ષકોને 4200 ગ્રેડ પે આપવા બાબતે મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0