તા.20/11/19 ના રોજ મુ.દુધઇ, તા.મૂળી, સુરેન્દ્રનગર ખાતે રબારી સમાજની ગુરૂ ગાદીના પ.પુ.ધ.ધુ. મહંત શ્રી રામદાસ બાપુ દ્વારા શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી,રાધનપુર) નું સન્માન કરવામાં આવ્યું. જેની એક નાનકડી ઝલક.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.20/11/19 ના રોજ મુ.દુધઇ, તા.મૂળી, સુરેન્દ્રનગર ખાતે રબારી સમાજની ગુરૂ ગાદીના પ.પુ.ધ.ધુ. મહંત શ્રી રામદાસ બાપુ દ્વારા શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી,રાધનપુર) નું સન્માન કરવામાં આવ્યું. જેની એક નાનકડી ઝલક.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.20/11/19 ના રોજ મુ.દુધઇ, તા.મૂળી, સુરેન્દ્રનગર ખાતે રબારી સમાજની ગુરૂ ગાદીના પ.પુ.ધ.ધુ. મહંત શ્રી રામદાસ બાપુ દ્વારા શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી,રાધનપુર) નું સન્માન કરવામાં આવ્યું. જેની એક નાનકડી ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0