તા- 22-7-2018ના રોજ ગોપાલ સેના રબારી સમાજ ડીસા (બનાસકાંઠા) દ્રારા યોજાયેલ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (અમદાવાદ), નરસિંહભાઈ દેસાઈ (બાઈવાડા), ગેમરભાઈ દેસાઈ તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લા રબારી સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા- 22-7-2018ના રોજ ગોપાલ સેના રબારી સમાજ ડીસા (બનાસકાંઠા) દ્રારા યોજાયેલ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (અમદાવાદ), નરસિંહભાઈ દેસાઈ (બાઈવાડા), ગેમરભાઈ દેસાઈ તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લા રબારી સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા- 22-7-2018ના રોજ ગોપાલ સેના રબારી સમાજ ડીસા (બનાસકાંઠા) દ્રારા યોજાયેલ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (અમદાવાદ), નરસિંહભાઈ દેસાઈ (બાઈવાડા), ગેમરભાઈ દેસાઈ તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લા રબારી સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0