પાછલા 22 વર્ષમાં ખેડૂતોના હિતની વાતો કરતી સરકાર ખેડૂતોને પાકના સારા ભાવ મળશે તેવા જુઠા વાયદાથી ફરી જતી સરકાર...

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

પાછલા 22 વર્ષમાં ખેડૂતોના હિતની વાતો કરતી સરકાર
ખેડૂતોને પાકના સારા ભાવ મળશે તેવા
જુઠા વાયદાથી ફરી જતી સરકાર...

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

પાછલા 22 વર્ષમાં ખેડૂતોના હિતની વાતો કરતી સરકાર ખેડૂતોને પાકના સારા ભાવ મળશે તેવા જુઠા વાયદાથી ફરી જતી સરકાર... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0