તા.28/08/2020 ના રોજ પ્રાંત કચેરી,રાધનપુર ખાતે નાયબ કલેકટર શ્રી ના અધ્યક્ષ સ્થાને સાંતલપુર તાલુકાની A.T.V.T ના આયોજન માટે બેઠક યોજાઇ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તેમજ A.T.V.T ના સભ્યો ઉપસ્થિત રહી આયોજન કરવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ પ્રાંત કચેરી,રાધનપુર ખાતે નાયબ કલેકટર શ્રી ના અધ્યક્ષ સ્થાને સાંતલપુર તાલુકાની A.T.V.T ના આયોજન માટે બેઠક યોજાઇ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તેમજ A.T.V.T ના સભ્યો ઉપસ્થિત રહી આયોજન કરવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ પ્રાંત કચેરી,રાધનપુર ખાતે નાયબ કલેકટર શ્રી ના અધ્યક્ષ સ્થાને સાંતલપુર તાલુકાની A.T.V.T ના આયોજન માટે બેઠક યોજાઇ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) તેમજ A.T.V.T ના સભ્યો ઉપસ્થિત રહી આયોજન કરવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0