તા.28/08/2020 ના રોજ નગરપાલિકા,રાધનપુર ખાતે ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ ની અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ. જેમાં શહેરી વિસ્તાર ના વરસાદી પાણી નો નિકાલ, દવાનો છંટકાવ, ગંદકી ના નિકાલ જેવા વિવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી અને તાત્કાલિક ઉપરોક્ત મુદ્દાઓના નિરાકરણ માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ નગરપાલિકા,રાધનપુર ખાતે ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ ની અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ. જેમાં શહેરી વિસ્તાર ના વરસાદી પાણી નો નિકાલ, દવાનો છંટકાવ, ગંદકી ના નિકાલ જેવા વિવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી અને તાત્કાલિક ઉપરોક્ત મુદ્દાઓના નિરાકરણ માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.28/08/2020 ના રોજ નગરપાલિકા,રાધનપુર ખાતે ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ ની અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ. જેમાં શહેરી વિસ્તાર ના વરસાદી પાણી નો નિકાલ, દવાનો છંટકાવ, ગંદકી ના નિકાલ જેવા વિવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી અને તાત્કાલિક ઉપરોક્ત મુદ્દાઓના નિરાકરણ માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0