તા.29/01/2019ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી. ભગવાનભાઇ સગથાભાઇ ચૌધરી (ચલવાડા વાળા) ના સુપુત્રના લગ્નના રિસેપ્શનમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ, અમથાભાઇ ચૌધરી (APMC), હમીરજી ઠાકોર, જોરાજી ઠાકોર, નવીનભાઇ ચૌધરી તથા પરાગભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.29/01/2019ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી. ભગવાનભાઇ સગથાભાઇ ચૌધરી (ચલવાડા વાળા) ના સુપુત્રના લગ્નના રિસેપ્શનમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ, અમથાભાઇ ચૌધરી (APMC), હમીરજી ઠાકોર, જોરાજી ઠાકોર, નવીનભાઇ ચૌધરી તથા પરાગભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.29/01/2019ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી. ભગવાનભાઇ સગથાભાઇ ચૌધરી (ચલવાડા વાળા) ના સુપુત્રના લગ્નના રિસેપ્શનમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ, અમથાભાઇ ચૌધરી (APMC), હમીરજી ઠાકોર, જોરાજી ઠાકોર, નવીનભાઇ ચૌધરી તથા પરાગભાઇ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0