હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારીની મિટિંગ તારીખ 3.1.2019 ગુરુવારના રોજ હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારી મિટિંગ તથા પાટણ લોકસભા અનુસંધાને યોજાયેલ મિટિંગમાં શ્રી નરેશભાઈ રાવલ ( પ્રભારી, પાટણ લોકસભા ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ ( મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ) શ્રી બાબુજી ઠાકોર ( જિલ્લા પ્રમુખ ) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારીની મિટિંગ તારીખ 3.1.2019 ગુરુવારના રોજ હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારી મિટિંગ તથા પાટણ લોકસભા અનુસંધાને યોજાયેલ મિટિંગમાં શ્રી નરેશભાઈ રાવલ ( પ્રભારી, પાટણ લોકસભા ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ ( મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ) શ્રી બાબુજી ઠાકોર ( જિલ્લા પ્રમુખ ) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારીની મિટિંગ તારીખ 3.1.2019 ગુરુવારના રોજ હાજીપૂર મુકામે યોજાયેલ પાટણ જિલ્લા કૉંગ્રેસની કારોબારી મિટિંગ તથા પાટણ લોકસભા અનુસંધાને યોજાયેલ મિટિંગમાં શ્રી નરેશભાઈ રાવલ ( પ્રભારી, પાટણ લોકસભા ) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ ( મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ) શ્રી બાબુજી ઠાકોર ( જિલ્લા પ્રમુખ ) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0