સરકાર દ્વારા કોઈપણ નિયમોનું અમલીકરણ કરવાની વાત હોય ત્યારે એ નિયમોની સીધી અસર પ્રજાજનો પર થતી હોય છે. રાજ્યની 33 RTOમાં 631 જગ્યાઓ ખાલી છે અને છતાં તંત્ર નાગરિક પાસે નિયમ પાલનની આશા રાખી રહ્યું છે. વાત યોગ્ય હોઈ શકે પણ નિયમ પાલન માટે પહેલા વ્યવસ્થા તો હોવી જોઈએ. જો આ વાત સાથે આપ પણ સહમત હોવ તો આ તુઘલખી નિર્ણયના વિરોધ માટે મિસકોલ કરો : 07941050774 અને કોંગ્રેસની આ મુહિમમાં જોડાવ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સરકાર દ્વારા કોઈપણ નિયમોનું અમલીકરણ કરવાની વાત હોય ત્યારે એ નિયમોની સીધી અસર પ્રજાજનો પર થતી હોય છે. રાજ્યની 33 RTOમાં 631 જગ્યાઓ ખાલી છે અને છતાં તંત્ર નાગરિક પાસે નિયમ પાલનની આશા રાખી રહ્યું છે. વાત યોગ્ય હોઈ શકે પણ નિયમ પાલન માટે પહેલા વ્યવસ્થા તો હોવી જોઈએ. જો આ વાત સાથે આપ પણ સહમત હોવ તો આ તુઘલખી નિર્ણયના વિરોધ માટે મિસકોલ કરો : 07941050774 અને કોંગ્રેસની આ મુહિમમાં જોડાવ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સરકાર દ્વારા કોઈપણ નિયમોનું અમલીકરણ કરવાની વાત હોય ત્યારે એ નિયમોની સીધી અસર પ્રજાજનો પર થતી હોય છે. રાજ્યની 33 RTOમાં 631 જગ્યાઓ ખાલી છે અને છતાં તંત્ર નાગરિક પાસે નિયમ પાલનની આશા રાખી રહ્યું છે. વાત યોગ્ય હોઈ શકે પણ નિયમ પાલન માટે પહેલા વ્યવસ્થા તો હોવી જોઈએ. જો આ વાત સાથે આપ પણ સહમત હોવ તો આ તુઘલખી નિર્ણયના વિરોધ માટે મિસકોલ કરો : 07941050774 અને કોંગ્રેસની આ મુહિમમાં જોડાવ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0