કોંગ્રેસની સંવેદનશીલ સરકાર પાછલા 70 વર્ષમાં લોકો માટે ખરેખર ખુબ પાયાના પ્રશ્નો ઉકેલાયા છે. જેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ આપેલી માહિતી પરથી સમજી શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોંગ્રેસની સંવેદનશીલ સરકાર પાછલા 70 વર્ષમાં લોકો માટે ખરેખર ખુબ પાયાના પ્રશ્નો ઉકેલાયા છે. જેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ આપેલી માહિતી પરથી સમજી શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોંગ્રેસની સંવેદનશીલ સરકાર પાછલા 70 વર્ષમાં લોકો માટે ખરેખર ખુબ પાયાના પ્રશ્નો ઉકેલાયા છે. જેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ આપેલી માહિતી પરથી સમજી શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0