દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ રેડકોર્ષ ભવન, રાધનપુર ખાતે "મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના" અંતર્ગત યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિતિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.17/09/2020 ના રોજ મુ. હમીરપુરા તા. સાંતલપુર મુકામે ચૌધરી સમાજના આગેવાન સ્વ. જીવરાજભાઈ જેવતભાઈ ચૌધરી ના બેસણામાં હાજરી આપી. અને દુઃખની ઘડી માં પરિવાજનોને સાંત્વના આપી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સુવિચાર મહત્વના નથી, પરંતુ શું -વિચારો છો એ મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુવિચાર મહત્વના નથી, પરંતુ શું -વિચારો છો એ મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુવિચાર મહત્વના નથી, પરંતુ શું -વિચારો છો એ મહત્વનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે. #EngineersDay #EngineersDay2020 #Engineering #HappyEngineersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે. #EngineersDay #EngineersDay2020 #Engineering #HappyEngineersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે. #EngineersDay #EngineersDay2020 #Engineering #HappyEngineersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

हिंदी हृदय की भाषा हैं, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुँचते हैं। #HindiDiwas #HindiDiwas2020 #Hindi #हिन्दीदिवस #MotherLanguage #14thSeptember #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

हिंदी हृदय की भाषा हैं, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुँचते हैं। #HindiDiwas #HindiDiwas2020 #Hindi #हिन्दीदिवस #MotherLanguage #14thSeptember #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

हिंदी हृदय की भाषा हैं, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुँचते हैं। #HindiDiwas #HindiDiwas2020 #Hindi #हिन्दीदिवस #MotherLanguage #14thSeptember #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દ્રઢ નિશ્ચયની તાકાત જ જુદી હોય છે એ અશક્યને શક્ય બનાવી જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ રાધનપુરના સમી તાલુકાના વેડ, વાહિદપુરા, બાદરગંજ, અમરાપુર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી તેમજ રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કિરણ સૂર્યનું હોય કે આશાનું હંમેશા અંધકાર ને દૂર કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ ને ગુરુવાર ના રોજ સમી તાલુકાના બાસ્પા, કનીજ, ગાજદીનપુરા,રૂપનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને ગ્રામજનોની રજૂઆતો સાંભળી અને રજૂઆતોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અંતરમાં સંઘર્ષ ચાલતો હોય અને ચહેરો હસતો હોય, એ જ જીવનનો શ્રેષ્ઠ અભિનય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More