દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

શ્રી રાહુલ ગાંધીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections Rahul Gandhi

શ્રી રાહુલ ગાંધીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections Rahul Gandhi

શ્રી રાહુલ ગાંધીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections Rahul Gandhi

Read More

સેનાના વીર જવાનોને “વિજય દિવસ” નિમિત્તે સલામ #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

સેનાના વીર જવાનોને “વિજય દિવસ” નિમિત્તે સલામ #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

સેનાના વીર જવાનોને “વિજય દિવસ” નિમિત્તે સલામ #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

Read More

આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને આજે આપણી જીત બનાવીએ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને આજે આપણી જીત બનાવીએ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

આપણી અંદર સતત જાગતી ક્રાંતિને આજે આપણી જીત બનાવીએ... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #GujaratElections

Read More

ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે... પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.” શું આવી સરકાર જોઈએ છે? “વાહ રે વિકાસ વાહ” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે... પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.” શું આવી સરકાર જોઈએ છે? “વાહ રે વિકાસ વાહ” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે... પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.” શું આવી સરકાર જોઈએ છે? “વાહ રે વિકાસ વાહ” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Read More