દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ 16-રાધનપુર વિધાનસભા, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થયા.

તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે #ValentinesDay #Valentines2020 #Valentines #DayOfLove #Love #ValentinesDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે #ValentinesDay #Valentines2020 #Valentines #DayOfLove #Love #ValentinesDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે #ValentinesDay #Valentines2020 #Valentines #DayOfLove #Love #ValentinesDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આ વાત સમજીને સ્વીકારવાની જરૂર છે અને પછી તેનો અમલ કરવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત સમજીને સ્વીકારવાની જરૂર છે અને પછી તેનો અમલ કરવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત સમજીને સ્વીકારવાની જરૂર છે અને પછી તેનો અમલ કરવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

આપ સહુને વિશ્વકર્મા જયંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ. #VishwakarmaDay #VishwakarmaJayanti #VishwakarmaDay2020 #HappyVishwakarmaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સહુને વિશ્વકર્મા જયંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ. #VishwakarmaDay #VishwakarmaJayanti #VishwakarmaDay2020 #HappyVishwakarmaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપ સહુને વિશ્વકર્મા જયંતિની હાર્દિક શુભકામનાઓ. #VishwakarmaDay #VishwakarmaJayanti #VishwakarmaDay2020 #HappyVishwakarmaJayanti #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More

સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Read More