રાજ્યના મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો APL -1 કાર્ડ ધારકો કે જેઓને રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ધારા NFSA અંતર્ગત અનાજ તારીખ 13 એપ્રિલથી શરુ કરવામાં આવશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રાજ્યના મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો APL -1 કાર્ડ ધારકો કે જેઓને રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ધારા NFSA અંતર્ગત અનાજ તારીખ 13 એપ્રિલથી શરુ કરવામાં આવશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રાજ્યના મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો APL -1 કાર્ડ ધારકો કે જેઓને રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા ધારા NFSA અંતર્ગત અનાજ તારીખ 13 એપ્રિલથી શરુ કરવામાં આવશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0