આજ રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમીની મુલાકાત લીધી. હીરાભાઈ ચાવડા (ચેરમેનશ્રી-APMC,સમી) મોતીભાઈ સોનાર(માજી. ચેરમેન શ્રી,APMC.સમી) તેમજ વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. ચણા ની ટેકાના ભાવેથી ખરીદી ચાલુ કરાવી અને લોકોને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ જાળવવા અપીલ કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમીની મુલાકાત લીધી. હીરાભાઈ ચાવડા (ચેરમેનશ્રી-APMC,સમી) મોતીભાઈ સોનાર(માજી. ચેરમેન શ્રી,APMC.સમી) તેમજ વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. ચણા ની ટેકાના ભાવેથી ખરીદી ચાલુ કરાવી અને લોકોને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ જાળવવા અપીલ કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમીની મુલાકાત લીધી. હીરાભાઈ ચાવડા (ચેરમેનશ્રી-APMC,સમી) મોતીભાઈ સોનાર(માજી. ચેરમેન શ્રી,APMC.સમી) તેમજ વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. ચણા ની ટેકાના ભાવેથી ખરીદી ચાલુ કરાવી અને લોકોને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ જાળવવા અપીલ કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0