અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ.

ArmyDay, IndianArmy, IndianArmyDay, Inspiration, HappyArmyDay, IndianArmyDay2020, ArmedForcesRemembranceDay, JaiHind, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ArmyDay, IndianArmy, IndianArmyDay, Inspiration, HappyArmyDay, IndianArmyDay2020, ArmedForcesRemembranceDay, JaiHind, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ.

#ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અદમ્ય સાહસ, શૌર્ય અને પરાક્રમ થકી જેમણે વીર ગાથા લખી છે અને દેશને શત્રુઓથી હંમેશા દૂર રાખ્યો છે એવા તમામ સેનાનીઓને આર્મી દિવસની શુભેચ્છાઓ. #ArmyDay #IndianArmy #IndianArmyDay #Inspiration #HappyArmyDay #IndianArmyDay2020 #ArmedForcesRemembranceDay #JaiHind #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0