પ્રેમ તણું આ સગપણ હો ને બંધન છે આ વ્હાલું ભાઈ-બીજનું પર્વ તો આખુંય નામથી જ રૂપાળું

BhaiDooj, Diwali2019, BhaiDooj2019, Celebration, FestiveSeason, IndianFestivals, BrotherSister, HappyBhaiDooj, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  BhaiDooj, Diwali2019, BhaiDooj2019, Celebration, FestiveSeason, IndianFestivals, BrotherSister, HappyBhaiDooj, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રેમ તણું આ સગપણ હો ને બંધન છે આ વ્હાલું
ભાઈ-બીજનું પર્વ તો આખુંય નામથી જ રૂપાળું

#BhaiDooj #Diwali2019 #BhaiDooj2019 #Celebration #FestiveSeason #IndianFestivals #BrotherSister #HappyBhaiDooj #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રેમ તણું આ સગપણ હો ને બંધન છે આ વ્હાલું ભાઈ-બીજનું પર્વ તો આખુંય નામથી જ રૂપાળું #BhaiDooj #Diwali2019 #BhaiDooj2019 #Celebration #FestiveSeason #IndianFestivals #BrotherSister #HappyBhaiDooj #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0