હજાર યોદ્ધાઓ સામે વિજય મેળવવો સરળ છે પણ જે પોતાના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે જ સાચો વિજયી છે. - બુદ્ધ

BuddhaPurnima, BuddhaPurnima2019, LordBuddha, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  BuddhaPurnima, BuddhaPurnima2019, LordBuddha, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હજાર યોદ્ધાઓ સામે વિજય મેળવવો સરળ છે પણ જે પોતાના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે જ સાચો વિજયી છે. - બુદ્ધ

#BuddhaPurnima #BuddhaPurnima2019 #LordBuddha #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હજાર યોદ્ધાઓ સામે વિજય મેળવવો સરળ છે પણ જે પોતાના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે જ સાચો વિજયી છે. - બુદ્ધ #BuddhaPurnima #BuddhaPurnima2019 #LordBuddha #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0