સ્વચ્છતા અપનાવો, બીમારી ભગાવો

CleanIndia, NationalCleanlinessDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  CleanIndia, NationalCleanlinessDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વચ્છતા અપનાવો, બીમારી ભગાવો

#CleanIndia #NationalCleanlinessDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વચ્છતા અપનાવો, બીમારી ભગાવો #CleanIndia #NationalCleanlinessDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0