દુધસાગર શીત કેન્દ્રની સામે, હારીજમાં મધ્યસ્થ કોંગ્રેસ કાર્યલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગની ઝલક...

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દુધસાગર શીત કેન્દ્રની સામે, હારીજમાં મધ્યસ્થ કોંગ્રેસ કાર્યલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગની ઝલક...

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

દુધસાગર શીત કેન્દ્રની સામે, હારીજમાં મધ્યસ્થ કોંગ્રેસ કાર્યલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગની ઝલક... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0