“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે અને એની શરૂઆત ચાણસ્માથી કરવી છે...”

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે અને એની શરૂઆત ચાણસ્માથી કરવી છે...”

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“પરિવર્તન.. પરિવર્તન.. પરિવર્તન લાવવું છે અને એની શરૂઆત ચાણસ્માથી કરવી છે...” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0