“અચ્છે દિન” ની વાતો કરનારા “અચ્છે દિન” લાવ્યા જ નહીં.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

“અચ્છે દિન” ની વાતો કરનારા “અચ્છે દિન” લાવ્યા જ નહીં.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

“અચ્છે દિન” ની વાતો કરનારા “અચ્છે દિન” લાવ્યા જ નહીં. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0