ચુંટણી પ્રવાસ દરમ્યાન દુદખા અને નાયખા ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ચુંટણી પ્રવાસ દરમ્યાન દુદખા અને નાયખા ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ચુંટણી પ્રવાસ દરમ્યાન દુદખા અને નાયખા ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0