અંજારમાં રાહુલગાંધી દ્વારા લોકસભા સંબોધી પ્રજાને વચનો આપ્યા અને તેને પૂરા કરવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે તે જણાવ્યું.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

અંજારમાં રાહુલગાંધી દ્વારા લોકસભા સંબોધી પ્રજાને વચનો આપ્યા અને તેને પૂરા કરવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે તે જણાવ્યું.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

અંજારમાં રાહુલગાંધી દ્વારા લોકસભા સંબોધી પ્રજાને વચનો આપ્યા અને તેને પૂરા કરવા માટે પણ પ્રતિબદ્ધ છે તે જણાવ્યું. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0