ગરીબોનું જીવવું મુશ્કેલ કરતી આ સરકારને, હવે ખબર પડશે કે, કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ગરીબોનું જીવવું મુશ્કેલ કરતી આ સરકારને,
હવે ખબર પડશે કે,
કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ગરીબોનું જીવવું મુશ્કેલ કરતી આ સરકારને, હવે ખબર પડશે કે, કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0