લોટેશ્વર, જસ્દાગામ, મોતીચંદુરગામ, ખીજીયાડીયારીગામ અને મેમનાગામ માં ચૂંટણી પ્રચાર વખતે જોવા મળ્યું કે હવે બદલાવ નક્કી જ છે. ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

લોટેશ્વર, જસ્દાગામ, મોતીચંદુરગામ, ખીજીયાડીયારીગામ અને મેમનાગામ માં ચૂંટણી પ્રચાર વખતે જોવા મળ્યું કે હવે બદલાવ નક્કી જ છે. ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

લોટેશ્વર, જસ્દાગામ, મોતીચંદુરગામ, ખીજીયાડીયારીગામ અને મેમનાગામ માં ચૂંટણી પ્રચાર વખતે જોવા મળ્યું કે હવે બદલાવ નક્કી જ છે. ગામવાસીઓનો સારો આવકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0