આ એ જ ગુજરાતી પ્રજા છે જેના જોરે “સાહેબ”! “સાહેબ” બન્યા છો.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

આ એ જ ગુજરાતી પ્રજા છે જેના જોરે “સાહેબ”!
“સાહેબ” બન્યા છો.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

આ એ જ ગુજરાતી પ્રજા છે જેના જોરે “સાહેબ”! “સાહેબ” બન્યા છો. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0