પોતાના જ મનની વાતો કરતી સરકાર ક્યારેય પ્રજાના મનની વાતો નથી જાણી શકી હજુ સુધી!!!

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

પોતાના જ મનની વાતો કરતી સરકાર
ક્યારેય પ્રજાના મનની વાતો નથી જાણી શકી હજુ સુધી!!!

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

પોતાના જ મનની વાતો કરતી સરકાર ક્યારેય પ્રજાના મનની વાતો નથી જાણી શકી હજુ સુધી!!! #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0