નોટબંધી કરીને આખા દેશને લાઈનમાં લગાડીને દેશના ચોરોએ કાળુ નાણું સફેદ કરી દીધુ!!!

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

નોટબંધી કરીને આખા દેશને લાઈનમાં લગાડીને
દેશના ચોરોએ કાળુ નાણું સફેદ કરી દીધુ!!!

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

નોટબંધી કરીને આખા દેશને લાઈનમાં લગાડીને દેશના ચોરોએ કાળુ નાણું સફેદ કરી દીધુ!!! #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0