પહેલા કહેતા હતા ના ખઈશ, ના ખાવા દઈશ અને હવે કહે છે ના બોલીશ અને ના બોલવા દઈશ.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

પહેલા કહેતા હતા
ના ખઈશ, ના ખાવા દઈશ
અને
હવે કહે છે
ના બોલીશ અને ના બોલવા દઈશ.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

પહેલા કહેતા હતા ના ખઈશ, ના ખાવા દઈશ અને હવે કહે છે ના બોલીશ અને ના બોલવા દઈશ. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0