કોઈ એકનો જ વિકાસ નહીં પરંતુ પ્રજા સર્વેનો વિકાસ માંગે છ તે કરીને જ રહીશું. હારિજ અને ભીલવાસની પ્રજા સાથે સભા કરતા અનુભવ કર્યો કે કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

કોઈ એકનો જ વિકાસ નહીં પરંતુ પ્રજા સર્વેનો વિકાસ માંગે છ તે કરીને જ રહીશું.
હારિજ અને ભીલવાસની પ્રજા સાથે સભા કરતા અનુભવ કર્યો કે કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

કોઈ એકનો જ વિકાસ નહીં પરંતુ પ્રજા સર્વેનો વિકાસ માંગે છ તે કરીને જ રહીશું. હારિજ અને ભીલવાસની પ્રજા સાથે સભા કરતા અનુભવ કર્યો કે કોંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0