જનતાનો સાથ અને સહાકર મળશે તો તમને આ નર્કાગારમાંથી મુૂક્તિ અપાવી ને જ રહીશું.

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

જનતાનો સાથ અને સહાકર મળશે તો તમને આ નર્કાગારમાંથી મુૂક્તિ અપાવી ને જ રહીશું.
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

જનતાનો સાથ અને સહાકર મળશે તો તમને આ નર્કાગારમાંથી મુૂક્તિ અપાવી ને જ રહીશું. #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0