મૂંગી રહીને કામ કરતી પહેલાની સરકાર ક્યારેય આ ઘમંડીઓની જેમ ઘમંડ નહોતી કરતી...

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

મૂંગી રહીને કામ કરતી પહેલાની સરકાર ક્યારેય આ ઘમંડીઓની જેમ ઘમંડ નહોતી કરતી...

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

મૂંગી રહીને કામ કરતી પહેલાની સરકાર ક્યારેય આ ઘમંડીઓની જેમ ઘમંડ નહોતી કરતી... #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0