ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે... પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.” શું આવી સરકાર જોઈએ છે? “વાહ રે વિકાસ વાહ”

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે...
પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.”

શું આવી સરકાર જોઈએ છે?
“વાહ રે વિકાસ વાહ”

#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

ખેડૂતો પોતાના દેવા માફ કરવાનું કહે છે... પણ આ સરકાર કહે છે કે - “આ અમારી પોલીસી નથી.” શું આવી સરકાર જોઈએ છે? “વાહ રે વિકાસ વાહ” #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress

Let's Connect

sm2p0