ખરેખર, ગુજરાતમાં વિકાસ ગાંડો થયો છે!!! https://t.co/AJAMzRYEUD

Congress_Aave_Chhe, RaghubhaiDesai, Congress

ખરેખર, ગુજરાતમાં વિકાસ ગાંડો થયો છે!!!
#Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/AJAMzRYEUD

ખરેખર, ગુજરાતમાં વિકાસ ગાંડો થયો છે!!! #Congress_Aave_Chhe #RaghubhaiDesai #Congress https://t.co/AJAMzRYEUD

Let's Connect

sm2p0