ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ઘોષણાપત્ર - ૨૦૧૯ ના મહત્વ ના મુદ્દાઓ.

CongressManifesto, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  CongressManifesto, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ઘોષણાપત્ર - ૨૦૧૯ ના મહત્વ ના મુદ્દાઓ.

#CongressManifesto #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ના ઘોષણાપત્ર - ૨૦૧૯ ના મહત્વ ના મુદ્દાઓ. #CongressManifesto #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0