ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે.

ConsumerRightsDay, WorldConsumerRightsDay, ConsumerRightsDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ConsumerRightsDay, WorldConsumerRightsDay, ConsumerRightsDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે.

#ConsumerRightsDay #WorldConsumerRightsDay #ConsumerRightsDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઉપભોકતાને નિતિ નિર્ધારત નિર્ણયો અને અમલ પ્રક્રિયામાં રજુઆત કરવાનો અધિકાર છે. જેમાં સેવાના વિકાસ, વૈવિધ્યકરણ અને ફેરફાર સંદર્ભે તે અસરકારક રજૂઆત કરી શકે છે. તથા ન્યાય મેળવી શકે છે. #ConsumerRightsDay #WorldConsumerRightsDay #ConsumerRightsDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0