ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે.

DoctorsDay, NationalDoctorsDay, Doctorsday2020, HappyDoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  DoctorsDay, NationalDoctorsDay, Doctorsday2020, HappyDoctorsDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે.

#DoctorsDay #NationalDoctorsDay #Doctorsday2020 #HappyDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ડૉક્ટર ધરતી ઉપર ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે જે જીવનની સાચા અને સરળ રૂપમાં રક્ષા કરે છે. #DoctorsDay #NationalDoctorsDay #Doctorsday2020 #HappyDoctorsDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0