ઈશ્વરના સર્જન સમી આ ધરાને જાળવીએ સુંદરતા સાચવવા તેની, સમય થોડો ફાળવીયે

EarthDay, InternationalEarthDay, Earthday2018, SaveEarth, SaveNature, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EarthDay, InternationalEarthDay, Earthday2018, SaveEarth, SaveNature, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઈશ્વરના સર્જન સમી આ ધરાને જાળવીએ
સુંદરતા સાચવવા તેની, સમય થોડો ફાળવીયે

#EarthDay #InternationalEarthDay #Earthday2018 #SaveEarth #SaveNature #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઈશ્વરના સર્જન સમી આ ધરાને જાળવીએ સુંદરતા સાચવવા તેની, સમય થોડો ફાળવીયે #EarthDay #InternationalEarthDay #Earthday2018 #SaveEarth #SaveNature #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0