દુઆ સઘળી કબુલ થાય ને દુઃખોય સઘળા જાય અલ્લાહની રહેમથી માનવી, હર-હંમેશા હરખાય

EideMilad, EidMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EideMilad, EidMubarak, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દુઆ સઘળી કબુલ થાય ને દુઃખોય સઘળા જાય
અલ્લાહની રહેમથી માનવી, હર-હંમેશા હરખાય

#EideMilad #EidMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

દુઆ સઘળી કબુલ થાય ને દુઃખોય સઘળા જાય અલ્લાહની રહેમથી માનવી, હર-હંમેશા હરખાય #EideMilad #EidMubarak #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0