એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે.

EngineersDay, EngineersDay2020, Engineering, HappyEngineersDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  EngineersDay, EngineersDay2020, Engineering, HappyEngineersDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે.

#EngineersDay #EngineersDay2020 #Engineering #HappyEngineersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એન્જીનીયરીંગ એ સર્જનાત્મકતા અને પ્રાયોગિક સમાધાન શોધવાનું વિજ્ઞાન છે. #EngineersDay #EngineersDay2020 #Engineering #HappyEngineersDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0