પેથાપુર મુકામે યોજાયેલ ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજીત વિસ્તૃત કારોબારી બેઠકમાં શ્રી અમીતભાઇ ચાવડા(પ્રમુખ શ્રી,G. P. C. C), શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી(વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી, ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પેથાપુર મુકામે યોજાયેલ ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજીત વિસ્તૃત કારોબારી બેઠકમાં શ્રી અમીતભાઇ ચાવડા(પ્રમુખ શ્રી,G. P. C. C), શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી(વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી, ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પેથાપુર મુકામે યોજાયેલ ગાંધીનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજીત વિસ્તૃત કારોબારી બેઠકમાં શ્રી અમીતભાઇ ચાવડા(પ્રમુખ શ્રી,G. P. C. C), શ્રી પરેશભાઇ ધાનાણી(વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રી), શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ ( પ્રભારી, ગાંધીનગર જિલ્લો) તેમજ જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનશ્રીઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0