પ્રસાદમાં મોદક જોઈને ગણેશ થાય પ્રસન્ન આશિષ અંતરના મળે ને જીવન થઇ જાય ધન્ય

GaneshChaturthi2019, GanpatiBappaMorya, HappyGaneshChaturthi, Ganesha, GaneshChaturthi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  GaneshChaturthi2019, GanpatiBappaMorya, HappyGaneshChaturthi, Ganesha, GaneshChaturthi, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રસાદમાં મોદક જોઈને ગણેશ થાય પ્રસન્ન
આશિષ અંતરના મળે ને જીવન થઇ જાય ધન્ય

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રસાદમાં મોદક જોઈને ગણેશ થાય પ્રસન્ન આશિષ અંતરના મળે ને જીવન થઇ જાય ધન્ય #GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0